Πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο κατάρτισης ‘’ Διαμορφώνοντας τους δια βίου αναγνώστες και μαθητές μέσω της ενσωμάτωσης πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού’’

Η συμβουλευτική εταιρεία INNOVADE L.I. LTD, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου "Lifelong Readers 2.0" το οποίο στοχεύει στην προώθηση κοινοτήτων ανάγνωσης μέσω των τεχνολογιών Web 2.0 και διαμόρφωση δια βίου αναγνωστών και μαθητών της ψηφιακής εποχής, διοργάνωσε στις 30 Ιουνίου στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σεμινάριο κατάρτισης με θέμα "Διαμορφώνοντας τους δια βίου αναγνώστες και μαθητές μέσω της ενσωμάτωσης πρακτικών ψηφιακού γραμματισμού".

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου κατάρτισης παρουσιάστηκαν τεχνικές υποστήριξης των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση Web 2.0 τεχνολογιών στις τάξεις τους αλλά και διάφορες καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους, κατευθυντήριες γραμμές για βέλτιστες πρακτικές καθώς και στρατηγικές υλοποίησης προς την κλιμακωτή, συστηματική και βιώσιμη χρήση των ΤΠΕ για την προώθηση της ανάγνωσης.

This project has been funded with support from the European Commission. This website [communication] and all its contents reflect the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Project number: 2015-1-IE01-KA201-008625

Additional Info

Website:
lifelongreaders.org